ARS Summer Camp

Since 1979, the Armenian Relief Society has been welcoming Armenian children between the ages of 4 – 12 years old in its Summer Camp program, “Jampar”, providing a safe, nurturing and fun day camp with access to large open outdoor spaces, and modern facilities. Our familiar and welcoming environment is the perfect setting for building your child’s confidence and our age-appropriate programmes allow us to treat each camper as an individual, from toddler to tween.

Our summer camp, Jampar, is run by qualified and trained staff which include our Camp Director, counsellors, KinderCare givers, and volunteers who are all bilingual in Armenian and English, as well as enthusiastic, caring and eager to engage your children throughout the summer to ensure an optimal Armenian-Canadian camp experience. Various sports and leadership programs, water and sand play, culturally unique Arts and Crafts, music and dance, are just some of the many amazing activities planned for this summer. Weekly special events, theme days and trips ensure that children have memorable, happy experiences throughout our 8 WEEK summer program.

In addition to the benefit that summer camps have to a child’s social and emotional development, Jampar provides Armenian-Canadian children an opportunity to establish and maintain a connection with their culture and to help them embrace their identity, thus increasing their confidence, self-awareness and self-esteem. A.R.S. provides a culturally unique summer camp experience where children of Armenian heritage can bond, make friends, learn, grow and have fun together.

We look forward to seeing you this summer!

Ով ենք մենք …

1979 թուականէն ի վեր, Հ.Օ.Մ.-ի Ամառնային Ճամբարը ուրախութեամբ կ’ընդունի 4-12 տարեկան երեխաներ, տրամադրելով անոնց անվտանգ, ապահով, հոգածութեամբ եւ ուրախութեամբ լեցուն միջավայր:

Հ.Օ.Մ.-ի Ամառնային Ճամբարը իր բացօթեայ տարածքներով, արդիական միջոցառումներով կը ստեղծէ մտերմիկ եւ հաճոյալի մթնոլորտ, ինչ որ լաւագոյն կարգաւորումն է կերտելու աշակերտին ինքնավստահութիւնը:

Ճամբարի ծրագիրը կը վարէ փորձառու, մարզուած եւ խանդավառ անձնակազմ մը. Տնօրէն, խորհրդատուներ, մանուկներու յատուկ հոգատարներ եւ կամաւորներ, որոնք բոլորն ալ երկլեզու են (Հայերէն-Անգլերէն) եւ կը փորձեն որ աշակերտը ձեռք ձգէ լաւագոյն Հայկական-Գանատական ճամբարի փոռձարութիւն: Ծրագրին մաս կը կազմէ, զանազան մարզանքներ, արուեստ, երգ, պար, ջուրով եւ աւազով խաղալու պահեր ինչպէս նաեւ՝ պտոյտներ եւ «Յատուկ Թէմա» ունեցող օրեր:

Հ.Օ.Մ.-ի Ամառնային Ճամբարը լաւագոյն միջոցներէն մէկն է, որ երեխան զօրանայ իր ինքնութեամբ, մշակոյթով, եւ կառչած մնայ իր արմատներուն:

Առ այդ՝ կը սպասենք այս ամառ եւս ձեր զաւակները տեսնել ճամբարէն ներս: